سامانه مدیریت مشتریان "قانون فارما" جهت سهولت امور مربوط به خرید سرویسهای شرکت نرم افزاری قانون می باشد.